Przejdź do treści

KREDYTY FRANKOWE

Co kryje się pod nazwą „kredyt frankowy”?

Jest to kredyt, w którym kwota zadłużenia i kredytu jest wyrażona we franku szwajcarskim – oznacza to, że zarówno wypłata kredytu, jak i jego późniejsza spłata odbywa się w walucie obcej.

Rodzaje kredytów frankowych:

1. Kredyt walutowy,

2. Kredyty indeksowane do waluty obcej,

3. Kredyt denominowany do waluty obcej.

W jaki sposób rozpoznać rodzaj kredytu?

  1. Kredyt walutowy to kredyt, którego kwota w Umowie została wskazana w walucie obcej, w takiej walucie została również wypłacona. Raty kredytów spłacane są także w ów walucie.
  2. Kredyt indeksowany do waluty to kredyt, gdzie kwota kredytu w Umowie została wskazana w PLN i wypłata także nastąpiła w złotówkach. Jednakże saldo kredytu zostało określone w walucie obcej np. CHF (bank przeliczył kwotę w złotych po kursie kupna na CHF) i taką kwotę Kredytobiorca jest zobowiązany spłacić. W związku z tym Kredytobiorca na dzień zawarcia umowy nie znał swojego zobowiązania w stosunku do Banku.
  3. Kredyt denominowany to kredyt, gdzie kwota kredytu została ustalona w Umowie w walucie obcej, jednakże wypłata nastąpiła w złotych polskich. Bank do przeliczenia stosował kurs kupna nieznany w dniu podpisania umowy, w związku z tym Kredytobiorca w dniu podpisania umowy nie znał kwoty jaką otrzyma i czy wystarczy ona na zamierzony cel.

Posiadasz kredyt frankowy i nie wiesz co dalej?

W takim wypadku należy przeanalizować umowę oraz regulamin pod kątem postanowień niedozwolonych i jeżeli umowa posiada takie zapisy, to najlepiej pobrać z Banku zaświadczenia dotyczące historii spłaty kredytu, oprocentowania oraz wypłaty kredytu/transz kredytu, następnie wysyłamy do banku reklamacje wraz z wezwaniem do zapłaty, wskazując, że umowa zawiera klauzule niedozwolone spełniające przesłanki z art. 385 (1) k.c. w przypadku odrzucenia reklamacji, można skierować wniosek do Rzecznika Finansowego lub wystąpić od razu na drogę postępowania sądowego.

O co Kredytobiorcy walczą w sądzie?

Każda sprawa jest indywidualna i od stanu faktycznego, zapisów Umowy oraz rodzaju kredytu zależy zakres roszczeń. Jednakże co do zasady w umowach kredytów indeksowanych czy denominowanych istnieją przesłanki do ustalenia nieważności umowy od samego początku, czyli tak jakby umowa nigdy nie został zawarta i żądania zwrotu wypłaconych kwot na rzecz Banku. Ponadto istnieją również inne przesłanki do ustalenia bezskuteczności tylko niektórych zapisów umowy i dochodzenia nadpłaty i zmniejszenia zobowiązania na przyszłość.

Przygotowanie do procesu w sprawach kredytów frankowych

  1. Weryfikacja umowy kredytu wraz z jej załącznikami oraz aneksami zawartymi do umowy
  2. Uzyskanie od Banku brakujących dokumentów niezbędnych do przygotowania pozwu,
  3. Wyliczenie wysokości roszczeń, z którymi należy wystąpić do Sądu,
  4. Sporządzenie reklamacji wraz z wezwaniem do zapłaty i przesłanie jej do Banku,
  5. Przygotowanie pozwu,
  6. Złożenie pozwu w sądzie,
  7. Proces (np. przesłuchanie świadków, złożenie wyjaśnień przez kredytobiorców, złożenie repliki na odpowiedź na pozew).

Wniosek o zabezpieczenie roszczeń w sprawach frankowych

Wniosek o zabezpieczenie obejmuje najczęściej swoim zakresem wstrzymanie obowiązku spłat rat kapitałowo – odsetkowych w wysokości i terminach wynikających z umowy, zakazanie składania oświadczeń o wypowiedzeniu umowy oraz zakazanie dokonywania wpisów w różnych rejestrach na czas trwania postępowania.

Obecnie coraz częściej sądy decydują się na udzielanie zabezpieczeń, jednakże kredytobiorca musi uprawdopodobnić, że posiada interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia oraz swoje roszczenie.

Jak przygotować się do analizy sprawy przez profesjonalnego pełnomocnika?

Jeżeli kredytobiorca zdecyduje się na analizę sprawy przez profesjonalnego pełnomocnika, powinien przygotować następujące dokumenty:

– umowę wraz ze wszystkimi załącznikami

– regulamin/ogólne warunki, jeżeli kredytobiorca otrzymał te dokumenty,

– aneksy, jeżeli też były zawarte

oraz informacje tj.:

– na jaki cel przeznaczony został kredyt,

– jeżeli został przeznaczony na zakup nieruchomości to czy była ona bądź jest wykorzystana jedynie na cele mieszkaniowe czy prowadzona była bądź jest w niej działalność gospodarcza lub była/jest wynajmowana

– krótki opis przebiegu procesu zawierania umowy (m.in. jakie zostały przekazane przez Bank informacje dotyczące kredytu, czy istniała możliwość negocjacji postanowień umownych).

Nieważność umowy kredytu frankowego

Sąd ustalił nieważność kredytu frankowego co oznacza, że umowa nie obowiązuje od samego początku (tak jakby umowa nigdy nie była zawarta). Wówczas strony powinny zwrócić sobie nawzajem to co świadczyły, bank kwotę wpłat, a kredytobiorca kwotę wpłaconego kapitału. Rozliczenie z bankiem może w każdej sprawie wyglądać inaczej, w zależności od czynności podjętych przez kredytobiorcę, bank czy Sąd. Ponadto, ustalenie nieważności umowy kredytu skutkuje nieważnością ustanowionych zabezpieczeń (np. w postaci hipoteki). Obecnie banki występują również z powództwem o tzw. wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału, jednakże kwestia ta nie jest w orzecznictwie rozstrzygnięta.