Przejdź do treści

Upadłość Konsumencka – Koszty

W dniu 24 marca 2020 roku weszły w życie zmiany nowelizujące przepisy prawa upadłościowego. Poniżej chcemy zaprezentować Państwu czym jest upadłość konsumencka i  jak potencjalnie wygląda procedura sądowa pozwalająca na oddłużenie osób, które nie są w stanie spłacać swoich dotychczasowych zobowiązań. Jednocześnie należy podkreślić, iż każdy przypadek potrafi różnić się szczegółami dlatego detale poszczególnych rozwiązań staramy się dostosowywać do potrzeb naszych klientów.

Warunkiem starań się o przeprowadzenie procedury upadłości konsumenckiej jest posiadanie statusu osoby prywatnej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Zatem osobom fizycznym, które prowadzą działalność gospodarczą rekomendować będziemy inne alternatywne sposoby oddłużenia. Biorąc pod uwagę powyższe procedura upadłości konsumenckiej dedykowana jest osobom niewypłacalnym, to znaczy takim które nie radzą sobie z regulowaniem swoich zobowiązań, od co najmniej 3 miesięcy. Oddłużenie polegać może na:

  • Umorzeniu części długu;
  • Umorzeniu całości długu;
  • Zaspokojeniu wierzycieli z majątku dłużnika, jego wierzytelności do osób trzecich etc.;

Dotychczas sądy oddalały wnioski o upadłość, składane przez osoby, które w sposób umyślny bądź wskutek rażącego niedbalstwa doprowadziły do swojego zadłużenia, np. poprzez krótkowzroczne i nieroztropne zaciąganie kredytów i innych zobowiązań finansowych. Głównym warunkiem ogłoszenia upadłości był tak zwany „czarny łabędź”, czyli zdarzenie którego nie można było przewidzieć lub uniknąć np. pandemia COVID-19 która doprowadziła do zamknięcia miejsca pracy bądź choroby na skutek której osoba fizyczna utraciła możliwość regulowania swoich zobowiązań. Opisane wcześniej zdarzenie implikuje sytuację, w której miesięczne dochody konsumenta są zbyt niskie, aby mógł pokryć wydatki na swoje utrzymanie i spłatę zobowiązań. Co do zasady jednak każdy może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nawet w sytuacji kiedy jest ona spowodowana niefrasobliwym zachowaniem bowiem Sąd może oddalić wniosek o upadłość konsumencką w sytuacji:

  • Jeżeli w ciągu ostatnich 10 lat dłużnik złożył wniosek o upadłość i została ona ogłoszona, a część lub całość zobowiązań została umorzona;
  • Jeżeli w ciągu ostatnich 10 lat dłużnik dokonał czynności skutkującej pokrzywdzeniem wierzycieli np. celowe unikanie spłaty zobowiązań poprzez darowiznę majątku osobie najbliższej;
  • Jeżeli dłużnik jest udziałowcem/akcjonariuszem/komandytariuszem odpowiadającym także za długi spółki;
  • W sytuacji kiedy zaległości dotyczą okresu krótszego niż 3 miesiące;

Zatem jeżeli jesteś osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej i nie pozostającą w spółce prawa handlowego i nie jesteś w stanie regulować swoich zobowiązań możesz rozpocząć procedurę upadłościową i w tym celu powinieneś złożyć i opłacić (30zł) odpowiedni wniosek do sądu który nada bieg sprawie. W zależności od skomplikowania sprawy tj. ilości wierzycieli, wysokości zadłużenia, okresu trwania niewypłacalności, spraw w sądzie etc. należy rozważyć czy jesteśmy w stanie sami sporządzić dokumentację niezbędną do ogłoszenia upadłości. W przeciwnym wypadku dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika który zajmie się reprezentacją przed sądem. Sprawy o upadłość konsumencką, w tutejszej kancelarii są prowadzone z najwyższą starannością i zaangażowaniem przez doświadczony zespół radców prawnych. Z uwagi na ciężka sytuacje materialną, a często także rodzinną osób zadłużonych, cena jest ustalana indywidualnie, ale zwykle oscyluje w granicach 3000 zł.

Dzięki naszej pracy, wiele osób uzyskało szansę na uwolnienie się od zajęć komorniczych, a także firm windykacyjnych. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.

KG