Przejdź do treści

Czym się zajmujemy

Zobacz

Czym się zajmujemy?

Prawo przewozowe i transportowe

Obsługa prawna firm przewozowych i spedycyjnych

Porady w zakresie transportu towarów i przewozu osób

Doradztwo prawne i reprezentacja w postępowaniach dotyczących kar nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego

Spory sądowe i przedsądowe z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi

Redagowanie i weryfikacja umów, OWU, regulaminów

Spółki i prawo korporacyjne

Zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego

Kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych na potrzeby spółek i ich organów

Doradztwo korporacyjne

Przekształcenia organizacyjne spółek

Windykacja należności i powództwo przeciwegzekucyjne

Zamówienia publiczne i Partnerstwo publiczno-prywatne

Obsługa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie

Reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi

Doradztwo przy przygotowywaniu i wykonaniu projektów realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Przygotowywanie i negocjowanie umów

Opiniowanie dokumentacji przetargowej

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Wszczęcie i prowadzenie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Obsługa prawna przedsiębiorstw w stanie upadłości

Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Doradztwo przy tworzeniu propozycji układowych oraz planów restrukturyzacyjnych

Reprezentacja podczas zgromadzeń wierzycieli, w ramach rady wierzycieli, wobec syndyka, zarządcy masy upadłości, a także w sporach sądowych

Infrastruktura i Budownictwo

Kompleksowa obsługa inwestycji infrastrukturalnych

Opracowywanie wzorów umów w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC

Kompleksowa analiza stanu prawnego nieruchomości

Negocjowanie, przygotowanie i weryfikowanie umów, w tym umów deweloperskich

Ustanawianie i znoszenie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach

Reprezentacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych

Służebności przesyłu

Ustalanie wysokości odszkodowania za ustanowienie służebności

Regulacja stanu prawnego urządzeń istniejących na nieruchomościach i wybudowanych na nich bez pozyskania tytułu prawnego

Reprezentacja w postępowaniu przed przedsiębiorcą przesyłowym

Negocjowanie i przygotowywanie umów

Reprezentacja w postępowaniu sądowym

Prawo pracy

Przygotowywanie opinii prawnych

Reprezentacja w procesach sądowych

Przygotowywanie regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, układów zbiorowych pracy

Przygotowywanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji oraz kontraktów menadżerskich

Pomoc w sprawach dotyczących równych warunków zatrudnienia, dyskryminacji oraz mobbingu

Prawo podatkowe

Analiza konsekwencji podatkowych planowanych modeli biznesowych

Reprezentacja w postępowaniach podatkowych, postępowaniach karnych i karno-skarbowych

Analiza umów z punktu widzenia skutków podatkowych

Wsparcie w doborze rozwiązań pozwalających zarówno korzystnie prowadzić biznes, jak również zakończyć działalność

Pomoc w procesie pozyskiwania i wyboru źródeł finansowania

Rozwiązywanie sporów

Przygotowanie i realizacja strategii postępowania

Zastępstwo przed sądami, organami administracji i innymi instytucjami powołanymi do rozpoznawania sporów

ADR (mediacje, negocjacje, arbitraż)

Reprezentacja w kontaktach z pozostałymi stronami sporu

Negocjowanie i zawieranie ugód oraz porozumień

Napisz

Porady prawne online